Behandelovereenkomst

Partijen
1.Praktijk PuurChi
Vlierbessenlaan 34
7322 HZ Apeldoorn

2. U als cliënt

Komen overeen dat :
Praktijk PuurChi aan de cliënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt.

Beide zijn zich bewust dat:

 • De therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving ( www.fagt.org ).
 • Uw FAGT therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De FAGT Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega- therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is
 • De Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • U de FAGT therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 • U zich als cliënt verplicht om eerlijke en relevante informatie aan de Therapeut te verstrekken.
 • U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Ouasir (www.quasir.nl) conform de wkkgz.
 • Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 • Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw Therapeut.
 • De FAGT therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant, per betaalverzoek of na factuur betaald kan worden.
 • U de factuur na elke behandeling digitaal van uw Therapeut ontvangt.
 • Naast bovenstaande punten de algemene voorwaarden van praktijk PuurChi van toepassing zijn.